Tình hình xử lý hồ sơ
Đúng hạn:
84.04 %
Đã tiếp nhận
13565
hồ sơ
Đã xử lý
12965
hồ sơ
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Chọn năm:
Chọn năm:
Chọn Huyện/Thành Phố cần hiển thị
Chọn năm: