Tình hình xử lý hồ sơ
Đúng hạn:
88,14 %
Đã tiếp nhận
19213
hồ sơ
Đã xử lý
18868
hồ sơ
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Chọn năm:
Chọn năm:
Chọn quận/huyện cần hiển thị
Chọn năm: