Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Nguyễn Ngọc Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thành Duyên

Tỷ lệ hài lòng: 1/1

Đánh giá
Nguyễn Thị Thắm

Tỷ lệ hài lòng: 8/8

Đánh giá
Tống Đức Sơn

Tỷ lệ hài lòng: 3/3

Đánh giá
Lê Minh Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 4/4

Đánh giá
Phạm Viết Hải

Tỷ lệ hài lòng: 10/10

Đánh giá
Võ Thành Tiền

Tỷ lệ hài lòng: 1/1

Đánh giá