Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Nguyễn Ngọc Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thành Duyên

Tỷ lệ hài lòng: 1/1

Đánh giá
Nguyễn Thị Thắm

Tỷ lệ hài lòng: 8/8

Đánh giá
Tống Đức Sơn

Tỷ lệ hài lòng: 3/3

Đánh giá
Lê Minh Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 4/4

Đánh giá
Phạm Viết Hải

Tỷ lệ hài lòng: 10/10

Đánh giá
Võ Thành Tiền

Tỷ lệ hài lòng: 1/1

Đánh giá
Nguyễn Tiến Thông

Tỷ lệ hài lòng: 1/1

Đánh giá
Trương Vũ Thông

Tỷ lệ hài lòng: 6/6

Đánh giá
Bùi Hà Nam

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Minh Túc

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Thị Hồng Vân

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Diệu Tâm

Tỷ lệ hài lòng: 4/4

Đánh giá
Đỗ Đăng Quang

Tỷ lệ hài lòng: 2/2

Đánh giá
Nguyễn Đoàn Tâm Thư

Tỷ lệ hài lòng: 20/20

Đánh giá
Nguyễn Thị Lan Hương

Tỷ lệ hài lòng: 22/22

Đánh giá
Đồng Văn Sơn

Tỷ lệ hài lòng: 507/507

Đánh giá
Trần Phương Lan

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Nguyệt Nga

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thành Đạt

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Thùy Dương

Tỷ lệ hài lòng: 102/102

Đánh giá
Trịnh Phú Khôi

Tỷ lệ hài lòng: 0/0