STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 21/TTHC 17/05/2022 V/v cử nhân sự đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh
2 802/BC-VP 16/05/2022 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 trong tháng 5/2022 của Văn phòng UBND tỉnh
3 2246/UBND-TTHC 13/05/2022 V/v thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg
4 2219/UBND-TTHC 12/05/2022 V/v góp ý dự thảo Phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính
5 754/VP-TTHC 11/05/2022 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết quy định mức thu phí, lệ phí khi thực hiện một số thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh
6 755/VP-TTHC 11/05/2022 V/v rà soát, trình công bố danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC
7 20/TTHC 10/05/2022 V/v xây dựng Đề án vị trí việc làm tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh
8 743/VP-TTHC 10/05/2022 V/v kiểm tra, xử lý nội dung đơn phản ánh của công dân thực hiện thủ tục hành chính về xác định diện tích đất ở trên địa bàn huyện Bình Sơn
9 19/TB-TTHC 09/05/2022 Thông báo về việc ủy quyền xử lý, điều hành công việc tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh
10 709/VP-TTHC 05/05/2022 V/v báo cáo tình hình chậm trễ trong phối hợp xử lý, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư