Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Nguyễn Ngọc Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thành Duyên

Tỷ lệ hài lòng: 1/1

Đánh giá
Nguyễn Thị Thắm

Tỷ lệ hài lòng: 8/8

Đánh giá
Tống Đức Sơn

Tỷ lệ hài lòng: 3/3

Đánh giá
Lê Minh Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 4/4

Đánh giá
Phạm Viết Hải

Tỷ lệ hài lòng: 10/10

Đánh giá
Võ Thành Tiền

Tỷ lệ hài lòng: 1/1

Đánh giá
Nguyễn Tiến Thông

Tỷ lệ hài lòng: 1/1

Đánh giá
Trương Vũ Thông

Tỷ lệ hài lòng: 6/6

Đánh giá
Bùi Hà Nam

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Minh Túc

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Thị Hồng Vân

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Diệu Tâm

Tỷ lệ hài lòng: 4/4

Đánh giá
Đỗ Đăng Quang

Tỷ lệ hài lòng: 2/2

Đánh giá
Nguyễn Đoàn Tâm Thư

Tỷ lệ hài lòng: 20/20

Đánh giá
Nguyễn Thị Lan Hương

Tỷ lệ hài lòng: 26/26

Đánh giá
Đồng Văn Sơn

Tỷ lệ hài lòng: 607/607

Đánh giá
Trần Phương Lan

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Nguyệt Nga

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thành Đạt

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Thùy Dương

Tỷ lệ hài lòng: 102/102

Đánh giá
Trịnh Phú Khôi

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Hồng Triệu Lộc

Tỷ lệ hài lòng: 1/1

Đánh giá
Phạm Thị Mỹ Luyến

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đỗ Thị Thọ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thanh Bình

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thành Tiền

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phan Thị Thanh Hoa

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phan Văn Đạo

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Văn Tú

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Thị Cẩm Vân

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Thị Kim Đạt

Tỷ lệ hài lòng: 6/6

Đánh giá
Võ Thị Cẩm Thơ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Bùi Thị Như Ý

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Đức Thảo

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Xuân Thúy Hằng

Tỷ lệ hài lòng: 62/62

Đánh giá
Lê Châu

Tỷ lệ hài lòng: 21/21

Đánh giá
Võ Thị Thu Thảo

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Gia Long

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đoàn Thị Hoa Kiều

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đoàn Thị Phương Đài

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Tấn Thành

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Hoàng Thiên Hương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm My

Tỷ lệ hài lòng: 0/0