Tình hình xử lý hồ sơ
Đúng hạn:
91,7 %
Đã tiếp nhận
29269
hồ sơ
Đã xử lý
28532
hồ sơ
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
THỐNG KÊ QUẬN/HUYỆN
THỐNG KÊ cấp xã
Chi tiết cấp xã
Chọn năm: