Tình hình xử lý hồ sơ
Đúng hạn:
84.04 %
Đã tiếp nhận
13566
hồ sơ
Đã xử lý
12992
hồ sơ
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Chọn năm:
Chọn năm:
Chọn Huyện/Thành Phố cần hiển thị
Chọn năm: