STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 873/VP-TTHC 27/05/2022 V/v điều chỉnh thời gian trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh vào ngày thứ 7 hàng tuần
2 27/TTHC 27/05/2022 V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ trong năm 2022
3 867/VP-TTHC 26/05/2022 V/v triển khai hệ thống ISO điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính
4 2476/UBND-TTHC 26/05/2022 V/v góp ý Thông tư quy định về phí khai thác và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
5 2452/UBND-TTHC 25/05/2022 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 802/QĐ-BKHCN ngày 23/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
6 2446/UBND-TTHC 25/05/2022 V/v đăng ký chứng thư số chuyên dùng Chính phủ theo Chỉ thị sos61 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ
7 856/VP-TTHC 24/05/2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu thuộc Chỉ số thành phần "Chi phí thời gian" trong 6 tháng đầu năm 2022
8 25/BC-TTHC 24/05/2022 Báo cáo kết quả tự kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh
9 2409/UBND-TTHC 23/05/2022 V/v tham gia Hội nghị tập huấn do Văn phòng Chính phủ tổ chức
10 24/TB-TTHC 20/05/2022 Thông báo tình hình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 5 năm 2022 tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh