Tình hình xử lý hồ sơ
Đúng hạn:
87.13 %
Đã tiếp nhận
17369
hồ sơ
Đã xử lý
16944
hồ sơ
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Chọn năm:
Chọn năm:
Chọn Huyện/Thành Phố cần hiển thị
Chọn năm: