Tình hình xử lý hồ sơ
Đúng hạn:
85.8 %
Đã tiếp nhận
15251
hồ sơ
Đã xử lý
14765
hồ sơ
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Chọn năm:
Chọn năm:
Chọn Huyện/Thành Phố cần hiển thị
Chọn năm: