Tình hình xử lý hồ sơ
Đúng hạn:
71.69 %
Đã tiếp nhận
42867
hồ sơ
Đã xử lý
37698
hồ sơ
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
THỐNG KÊ QUẬN/HUYỆN
THỐNG KÊ cấp xã
Chi tiết cấp xã
Chọn năm: