Tình hình xử lý hồ sơ
Đúng hạn:
86.64 %
Đã tiếp nhận
16530
hồ sơ
Đã xử lý
16044
hồ sơ
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Chọn năm:
Chọn năm:
Chọn Huyện/Thành Phố cần hiển thị
Chọn năm: